_getAbsencePool

Funkce vrací seznam pracovníků zařazených v týmu Absence Pool. Seznam se filtruje podle zadaných dovedností a minimální úrovně dovednosti.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string>     : ...    # platný ticket
  skills_operator <string> : ...    # [or/and] operátor pro filtrování podle dovedností - default=or
  skills <array>      :      # pole dovedností pro filtrování pracovníků (nemusí být zadáno) 
   [{ uid <string>     : ... ,  # id dovednosti
     min_level <int>   : ...   # požadovaná minimální úroveň dovednosti pracovníka 
   }]
 

vrácená data


  [{
   uid <string>  : ... ,     # id dovednosti
   number <string> : ... ,     # osobní číslo pracovníka
   name <string>  : ... ,     # jméno pracovníka
   ispresent <int> : ...      # 1 = je v práci, 0 = není v práci 
   skills <array> :
    [{ uid <string>  : ... ,  # id dovednosti 
      level <int>   : ... ,  # úroveň dovednosti
      name <string>  : ... ,  # název dovednosti
      from <string>  : ...   # datum nabytí dovednosti
    }]
  }]
 

DEMO Javascript


  function getAbsencePool() {
   Api({ method : '_getAbsencePool',
      data  : { ticket:'...',
            skills: [{uid : '10a', min_level : 1},
                 {uid : '11a', min_level : 1}] 
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }